loader image

Wat is er sedert 1 september 2018
veranderd aan het erfrecht?

Het erfrecht dat tot 1 september 2018 werd toegepast, vond zijn oorsprong in de tijd van Napoleon en bleef meer dan tweehonderd jaar ongewijzigd.

Het werd dan ook stilaan tijd dat het erfrecht werd aangepast aan de hedendaagse noden en behoeften van eenieder.

De wet van 31 juli 2017 tot “wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake” heeft enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd een het voorheen geldende erfrecht.

Deze wetgeving is vanaf 1 september 2018 van kracht en is sedertdien automatisch van toepassing op al uw schenkingen tenzij het tegengestelde uitdrukkelijk aan uw notaris te kennen hebt gegeven.

Wij sommen de meest opmerkelijke veranderingen even voor u op:

De afzwakking van de wettelijke reserve

Volgens de wet kan niemand zijn nakomelingen ‘onterven’. Kinderen hebben in principe recht op een deel van de erfenis van hun ouders, zijnde de ‘reserve’. Dit betekent dat een deel van de nalatenschap voorbehouden oftewel gereserveerd is voor sommige familieleden, nl. de kinderen en de langstlevende echtgenoot. Hierover kan de erflater niet vrij beschikken. Voorheen bedroeg het reserve 1/2e indien de erflater één kind had, 2/3e indien hij twee kinderen had en 3/4e van het vermogen indien hij drie of meer kinderen naliet. Sedert 1 september 2018 is de omvang van de reserve verminderd tot de helft van het vermogen, ongeacht het aantal kinderen dat men nalaat. Met de overige helft van het vermogen, doet de erflater in principe wat hij wil.

Beperking reservataire erfgenamen

Onder de oude wetgeving konden de ouders van de erflater aanspraak maken op een reserve indien de erflater geen nakomelingen naliet. De reserve voor de ouders is sedert 1 september 2018 afgeschaft. Dit betekent dat de persoon, die geen kinderen nalaat, zijn volledige nalatenschap kan schenken aan zijn partner, met wie hij samenwoont. Indien echter de ouders behoeftig zouden zijn op het ogenblik van het overlijden of als gevolg van het overlijden van de erflater, kunnen zij wél nog aanspraak maken op een levensonderhoud in de vorm van kapitaal of een lijfrente. De aanspraak tot levensonderhoud is beperkt tot maximaal 1/4e van de nalatenschap.

Mogelijkheid tot het sluiten van erfrechtovereenkomsten

Voor 1 september 2018 was het niet mogelijk om voor uw overlijden een overeenkomst te sluiten aangaande uw nalatenschap. De nieuwe wetgeving biedt ouders de mogelijkheid om een overeenkomst te sluiten met al hun kinderen met betrekking tot de toewijzing en verdeling van de toekomstige erfenis. Alzo kunnen zoveel mogelijk conflicten vermeden worden. Belangrijk hierbij is dat alle kinderen betrokken moet worden bij de opmaak van de erfrechtovereenkomst en dienen in te stemmen met de inhoud van de overeenkomst.


Indien u graag meer informatie wenst of indien u worstelt met een andere juridische vraag,
kan u steeds bij RegelRecht Advocaten te Lanaken terecht.
Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren via
info@regelrechtadvocaten.be of 089 24 52 90 / 0494 67 20 85.