loader image

De nieuwe huurwetgeving: wat betekent dit voor u?

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet (oftewel decreet van 8 november 2018 houdende bepalingen betreffende de huur van voor bewoning bestemde goederen of delen ervan) is van toepassing op de huurcontracten die vanaf 1 januari 2019 voor een huurwoning in Vlaanderen worden gesloten.

Het decreet brengt enkele nieuwigheden met zich mee:

1. Huurwaarborg

De verhuurder mag nu aan de huurder een huurwaarborg van drie maanden vragen.
Voorheen mocht de huurwaarborg niet meer dan twee maanden huur bedragen.

Indien het voor de huurder moeilijk zou zijn om een huurwaarborg van drie maanden voor de aanvang van het huurcontract te betalen, kan hij hiervoor een huurwaarborglening kunnen afsluiten via het Vlaams Woningfonds.
Meer info hierover vindt u op de website http://www.vlaamswoningfonds.be/huurwaarborglening.

2. Opzeg van huurovereenkomst afgesloten voor negen jaar

Het blijft de regel dat een huurovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor een periode van negen jaar.

De huurder kan de huurovereenkomst op elk moment beëindigen.
De huurder moet hierbij een opzeggingstermijn van drie maanden respecteren.
Indien de huurder de huurovereenkomst tijdens de eerste drie jaar opzegt, zal hij hierbij een vergoeding aan de verhuurder moeten betalen van drie, twee of één maand huur naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, het tweede of het derde jaar van de huurovereenkomst.

De verhuurder kan de huurovereenkomst uiteraard ook vroegtijdig opzeggen indien hij of zijn familieleden de woning zouden willen betrekken of indien hij grondige renovatiewerken aan de woning zou willen verrichten.
De verhuurder dient in deze gevallen rekening te houden met een opzeggingstermijn van zes maanden.
Indien de verhuurder zonder enige reden de huurovereenkomst eerder wenst op te zeggen, zal hij eveneens een opzeggingstermijn van zes maanden in acht moeten nemen.
Daarenboven zal de verhuurder zelfs een vergoeding van negen of zes maanden huur aan de huurder dienen te betalen naargelang de overeenkomst een einde neemt bij het verstrijken van drie, dan wel zes jaar.

3. Opzeg van huurovereenkomst afgesloten voor minder dan drie jaar

De huurder en de verhuurder hebben nog steeds de mogelijkheid om een huurovereenkomst van korte duur af te sluiten.
Dit betekent dat de huurovereenkomst wordt gesloten voor een periode van minder of gelijk aan drie jaar.

De huurder kan nu ook de huurovereenkomst van korte duur op elk moment beëindigen voor zover hij een opzeggingstermijn van drie maanden respecteert.
Ingeval van vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst, zal de huurder een vergoeding van anderhalve maand, één maand of een halve maand huur aan de verhuurder verschuldigd zijn naargelang de huurovereenkomst een einde neemt tijdens het eerste, tweede of het derde jaar.

De verhuurder kan de huurovereenkomst gesloten voor minder dan drie jaar niet vroegtijdig opzeggen.

4. Huren met uw partner

Het nieuwe Vlaamse Woninghuurdecreet voert verder ook enkele bepalingen in om gehuwden en wettelijk samenwonenden beter te beschermen.

Indien het huwelijk of de wettelijke samenwoning wordt beëindigd, bepalen de partners onderling wie de huurovereenkomst zal verderzetten.

De huurders dienen de verhuurder hiervan in kennis te stellen.

In het geval dat de partners er onderling niet zouden uitkomen wie de huurovereenkomst zal verderzetten, kan één van hen zich tot de rechter wenden, die hierover uitspraak zal doen.

5. Onderhouds- en herstellingsplicht huurder en verhuurder

De verhuurder dient nog steeds alle herstellingen aan de huurwoning voor zijn rekening te nemen, met uitzondering van de kleine herstellingen, waarvoor de huurder verantwoordelijk is.

Dit zorgt in de praktijk voor moeilijkheden, verwarring en discussies.

Om dit tegen te gaan, zal de Vlaamse Regering een specifieke lijst ter beschikking stellen waarin de kleine herstellingen worden opgenomen.

Indien u nog vragen zou hebben, helpt RegelRecht Advocaten te Lanaken u graag verder.
U kan vrijblijvend contact met ons opnemen
via info@regelrechtadvocaten.be of 089 24 52 90 / 0494 67 20 85.

Wilt u graag met ons samenwerken?

Laat uw gegevens achter via het contactformulier