loader image

DIENSTENWETGEVING

Onze gegevens

Je vertrouwt je dossier toe aan Laura Meuris, natuurlijk persoon, gevestigd te 3620 Lanaken, Stationsstraat 56 bus 2.

Mr. Laura Meuris handelt onder de maatschappelijke naam ‘RegelRecht Advocaten’.

Mr. Laura Meuris is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen gekend onder het nummer 063487113.

Mr. Laura Meuris is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie te Limburg.
Indien je meer informatie wenst of indien je een klacht zou hebben, kan je ons bereiken:

Op ons kantoor, gelegen te 3620 Lanaken, Stationsstraat 56 bus 2.
Per telefoon: +32 89 24.52.90
Per GSM: +32 494 67.20.85
Per e-mail: info@regelrechtadvocaten.be
Per fax: +32 89 24.97.10

Kantoorrekening: BE42 1430 9420 1754

Derdenrekening: BE26 1430 9420 8929

Beroepsaansprakelijkheid

Het risico burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van Mr. Laura Meuris is gedekt bij AMLIN EUROPE NV, gevestigd te 1210 Brussel, Koning Albert II-Laan 9.
De makelaar voor afhandeling van schadedossier is VANBREDA RISK & BENEFITS NV, gelegen te 2014 Antwerpen, Plantin en Moretuslei 297 (Tel.: +32 32 17.55.72 – Fax: +32 32 36.16.80 – Website: www.vanbreda-riskandbenefits.be)
De polis beroepsaansprakelijkheid zoals door Mr. Laura Meuris werd afgesloten, verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

Beroepsregels en gedragscodes

Mr. Laura Meuris is onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op www.balielimburg.be.

Algemene voorwaarden

Alle diensten worden gepresteerd onder deze algemene voorwaarden. Hiervan kan slechts worden afgeweken door afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, ondertekend door beide partijen.

De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien kalenderdagen, na factuurdatum. De schuld is draagbaar.

Klachten over de factuur dienen bij aangetekend schrijven gemeld te worden binnen de acht dagen na de datum van verzending van de factuur.

Iedere niet tijdig betaalde factuur zal van rechtswege vanaf de factuurdatum een interest opbrengen van 10% op jaarbasis, zonder dat een aanmaning nodig is.

Bovendien zal het saldo dat niet betaald is op de vervaldag vermeerderd worden met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het openstaande bedrag, met een minimum van 100 euro en een maximum van 7.500 euro.

Om geldig te zijn, moet iedere klacht betreffende de gepresteerde diensten of de inhoud van de factuur, per aangetekend schrijven geschieden binnen de zeven dagen na ontvangst. Laattijdige klachten worden als niet-bestaande beschouwd.

De aansprakelijkheid van de dienstverstrekker kan het bedrag van de factuur niet overtreffen.

Voor alle geschillen zijn enkel het Vredegerecht te Maasmechelen en de Rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Limburg, afdeling Tongeren bevoegd. Enkel het Belgische recht is van toepassing.

Privacy

RegelRecht Advocaten garandeert dat je privacy gerespecteerd wordt en er daarenboven vertrouwelijk en zorgvuldig met je persoonsgegevens wordt omgegaan. Wij verwerken alle gegevens in overeenstemming met de wettelijke en deontologische voorschriften. Je persoonsgegevens worden nooit overgemaakt aan of ter beschikking gesteld van derden zonder je toestemming.
Het is je ten alle tijden toegestaan om inzage te vragen in de persoonsgegevens die we van je bewaren alsook om hiervan correctie te vragen en/of de verwijdering ervan. Je geeft ons als cliënt de uitdrukkelijke toestemming om de informatie over je dossier en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens omtrent eventuele strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en onze taak als jouw advocaat. Wij behouden ons tevens het recht om deze informatie te verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, alsook het instellen of het onderbouwen van een rechtsvordering.

Verder kunnen ook op jouw vraag je persoonsgegevens worden overgedragen. Deze verzoeken kan je steeds aan ons richten. Wij verbinden ons ertoe om je binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord op je verzoek te geven. In dit antwoord zullen wij motiveren waarom er al dan niet kan ingegaan worden op je verzoek. Wij zullen voor dit verzoek eventuele administratieve kosten die noodzakelijk zijn om je verzoek in te willigen aanrekenen.

Indien je van oordeel zou zijn dat wij niet correct zouden hebben gehandeld in de verwerking van je persoonsgegevens of wij niet voldoende tegemoet gekomen zouden zijn aan jouw verzoeken hieromtrent, dan kan je een klacht indienen bij de nationale gegevensbeschermingsautoriteit.

De e-mailberichten die je van ons ontvangt kunnen vertrouwelijke informatie bevatten en zijn, inclusief de eventuele bijlage, alleen bestemd voor de persoon of organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het daarin opgegeven doel of gebruik. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm dan ook) door anderen dan de geadresseerde, is verboden. Indien je van ons per vergissing een e-mail ontvangt, meldt dat dan aan RegelRecht Advocaten en vernietig de e-mail. RegelRecht Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten. Evenmin kunnen uit de inhoud van dit e-mailbericht en de eventuele bijlagen rechten worden ontleend.