loader image

Privacy Policy

1.

Je persoonsgegevens worden verwerkt door Mr. Laura MEURIS, natuurlijke persoon, handelend onder de maatschappelijke naam ‘RegelRecht Advocaten’, kantoorhoudende te 3620 LANAKEN, Stationsstraat 56 bus 2.

Mr. Laura Meuris is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen gekend onder het nummer 063487113.

Mr. Laura Meuris is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie te Limburg.

Indien je meer informatie wenst of indien je een klacht zou hebben, kan je ons bereiken:

  • Op ons kantoor, gelegen te 3620 Lanaken, Stationsstraat 56 bus 2.

  • Per telefoon: +32 89 24.52.90

  • Per GSM: +32 494 67.20.85

  • Per e-mail: info@regelrechtadvocaten.be

  • Per fax: +32 89 24.97.10

Kantoorrekening: BE42 1430 9420 1754
Derdenrekening: BE26 1430 9420 8929

2.

RegelRecht Advocaten verleent juridisch advies, vertegenwoordigt je in rechte of voor andere doeleinden en dient hiervoor over verschillende vormen van persoonsgegevens, informatie en documenten te beschikken.

RegelRecht Advocaten verzamelt de persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 2 van de Verordening van 27 april 2016 (2016/679) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG, met name alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Je geeft ons als cliënt de uitdrukkelijke toestemming om de informatie over je dossier en desgevallend de persoonsgegevens, gegevens omtrent eventuele strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor een of meer welbepaalde doeleinden, zoals omschreven in het voorwerp van de dienstverlening en onze taak als jouw advocaat.

Wij behouden ons tevens het recht om deze informatie te verwerken met het oog op onze gerechtvaardigde belangen of deze van derden, de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, alsook het instellen of het onderbouwen van een rechtsvordering.

Wij verzamelen je persoonsgegevens enkel indien je ons deze vrijwillig verschaft.

Wij kunnen ook informatie inzamelen die op jou betrekking heeft en die voortkomt uit andere bronnen.

Je persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan gerechtsdeurwaarders, notarissen, overheden en actoren van justitie indien dit nodig zou zijn in het kader van de opdracht die je aan RegelRecht Advocaten toevertrouwt.

3.

RegelRecht Advocaten houdt je persoonsgegevens en deze van de betrokken partijen in bewaring minstens voor de duur van de opdracht die je aan RegelRecht Advocaten hebt toevertrouwt.

Conform artikel 2276bis van het Burgerlijk Wetboek is de advocaat ontlast van zijn/haar beroepsaansprakelijkheid en niet langer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken vijf jaar na het beëindigen van hun taak, tenzij de advocaat uitdrukkelijk is belast met het bewaren van bepaalde stukken.

4.

Het is je ten alle tijden toegestaan om inzage te vragen in de persoonsgegevens die we van je bewaren alsook om hiervan correctie te vragen en/of de verwijdering ervan. Je bent er evenwel van op de hoogte dat de weigering van mededeling of verzoek tot weigering van persoonsgegevens ervoor kan zorgen dat bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.

Je mag verder ons verzoeken om de verwerking van je persoonsgegevens te beperken en beschikt over het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen, dan wel tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing.

Verder kunnen ook op jouw vraag je persoonsgegevens worden overgedragen. Deze verzoeken kan je steeds aan ons richten. Wij verbinden ons ertoe om je binnen een termijn van één maand een gemotiveerd antwoord op je verzoek te geven. In dit antwoord zullen wij motiveren waarom er al dan niet kan ingegaan worden op je verzoek. Wij zullen voor dit verzoek eventuele administratieve kosten die noodzakelijk zijn om je verzoek in te willigen aanrekenen.

Daarnaast heb je het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

5.

De verwerking van je persoonsgegevens omvat geen profiling en zal door RegelRecht Advocaten niet aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

6.

Indien je van oordeel zou zijn dat wij niet correct zouden hebben gehandeld in de verwerking van je persoonsgegevens of wij niet voldoende tegemoet gekomen zouden zijn aan jouw verzoeken hieromtrent, dan kan je een klacht indienen bij de Belgische Privacycommissie, Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, gelegen te 1000 BRUSSEL, Drukpersstraat 35 (tel. +32 2 274 48 00 / fax +32 2 274 48 35 / commission@privacycommission.be)